Jin In Electronics Co Ltd.
5/F, No.5-1, Bao Horng Road, Hsin Tien City,Taipei, Taiwan
Tel : 886-2-29128689
Fax: 886-2-29115517
Email Address: jinin@jinin.com.tw ; jinin@seed.net.tw
Homepage: http://www.jinin.com.tw
Key Contact : Mr. Wang, David  Manager

 Jin In Electronics Co., Ltd.
5f, No. 5-1, Bao Horng Rd., Hsin Tien City, New Taipei City, Taiwan.
Tel : 886-2-29128689    Fax : 886-2-29115517
E-Mail : jinin@jinin.com.tw ; jinin@seed.net.tw
Web Site : http://www.jinin.com.tw